Regulamin korzystania z serwisu internetowego gielda-Paliw.com
 

Zależy nam, by wszyscy użytkownicy naszego Serwisu czuli się pewnie i bezpiecznie. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem na temat zasad korzystania z serwisu. Dzięki temu każdy Użytkownik będzie miał pewność, w jaki sposób przestrzegane są jego prawa oraz w jaki sposób poprawnie korzystać z serwisu.

Ogólne założenia

• Właścicielem Serwisu gielda-Paliw.com jest diLEGNO ul. Orzechowa 10-2 55-080 Katy Wrocławskie  NIP 913-127-03-31 Regon 521089650.
• Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: admin @gielda-paliw.com.
• Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku „Regulamin” w stopce Serwisu.
• Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
• Serwis jest ogólnopolską platformą prezentacji ogłoszeń i usług z którego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

1. Korzystanie z serwisu

1.1 Korzystanie oraz umieszczanie ogłoszeń standardowych (niepromowanych) jest bezpłatne. Koszt i zasady umieszczania ogłoszeń promowanych są określone w rozdziale Ogłoszenia promowane niniejszego regulaminu.
1.2 Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich Użytkowników Internetu. Treści ogłoszenia pochodzą od Użytkownika, który ustala je samodzielnie.
1.3 Ten sam towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego ogłoszenia.
1.4 Administrator podejmuje działania w celach reklamowych  oraz w celu publikacji wybranych ogłoszeń również za pośrednictwem partnerów oraz innych mediów na co Użytkownik wyraża zgodę.
1.5 Wykorzystanie danych umieszczonych w Serwisie w celu osiągnięcia zysku przez inny podmiot lub zbieranie danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych wymaga pisemnego zezwolenia Administratora.
1.6 Administrator nie uczestniczy w procesie transakcji i nie odpowiada za przebieg transakcji między Użytkownikami.

2. Konto Użytkownika

2.1 Zamieszczenie ogłoszenia wymaga wypełnienia formularza DODAJ OGŁOSZENIE i potwierdzenie przez link aktywacyjny, który zostanie wysłany na adres e-mail podany w formularzu przez Użytkownika.
2.2 Umieszczenie ogłoszenia przez Użytkownika w Serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2.3 Po aktywacji ogłoszenia Użytkownikowi zostanie utworzone konto – profil, który umożliwi zarządzanie ogłoszeniami Użytkownika z ostatnich 60 dni.
2.4 Konto w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych może utworzyć oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie.
2.5 Użytkownik musi być osobą pełnoletnią, może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
2.6 Umieszczone ogłoszenie będzie publikowane przez okres 60 dni i wyłącznie w języku polskim.
2.7 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego normalnego funkcjonowania oraz korzystania innych Użytkowników. Zabrania się wysyłania niechcianych wiadomości oraz publikowanie treści ogólnie uznanych za obraźliwe, wprowadzające w błąd innych Użytkowników bądź Administratora lub inne treści naruszające dobre obyczaje.
2.8 Świadczenie usług przez Administratora w ramach konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć konto i tym samym rozwiązać umowę. W tym zakresie Użytkownik za pomocą poczty elektronicznej wyśle na adres: kontakt @gielda-paliw.com wniosek o rozwiązanie umowy.

3. Wypowiedzi Użytkowników

3.1 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z w/w Serwisu.
3.2 Użytkownik dołoży wszelkich starań, by umieszczane dane w ogłoszeniu były prawdziwe i przedstawiały rzeczywiste dane produktu, a w szczególności jego jakości i stanu faktycznego.
3.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczane dane w ogłoszeniu i oświadcza, że dane umieszczone w ogłoszeniu są zgodne z prawem, a ich publikacja nie narusza praw autorskich.
3.4 Użytkownik może umieszczać dane: adres e-mail, nr telefonu i adres www tylko w miejscach wyznaczonych i opisanych przez Administratora. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować usunięciem ogłoszenia.
3.5 Użytkownik może korzystać z Newslettera bez konieczności umieszczania ogłoszenia bądź rejestracji po dobrowolnym podaniu na stronie Serwisu adresu e-mail, na który będzie wysyłany Newsletter.

4. Ochrona prywatności

4.1 Dane osobowe Użytkowników serwisu podlegają ochronie stosownie do przepisów opisanych w Polityce Prywatności gielda-Paliw.com znajdujących się w stopce serwsu.
4.2 Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania lub usunięcia.
4.3 Użytkownik ma prawo wniesienia, w przypadkach określonych prawem, pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4.4 Użytkownik podając adres e-mail w trakcie umieszczenia ogłoszenia lub skorzystanie z Newslettera, zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail.

5. Promowanie ogłoszeń

5.1 Użytkownik może promować swoje ogłoszenia na trzy sposoby:

• Na stronie głównej – ogłoszenia będą widoczne na stronie głównej Serwisu oraz kategorii odpowiedniej dla kategorii danego ogłoszenia.
• Na czołowych miejscach w danej kategorii – Promowane Ogłoszenie będzie widoczne na czołowych miejscach Serwisu oraz odpowiedniej dla produktu kategorii.
• W ramce – ogłoszenie będzie wyróżnione ramką.

5.2 Kolejność ogłoszeń promowanych odbywa się na zasadach rotacji.
5.3 Promowanie można wykupić na okres 7,14 lub 30 dni.
5.4 Ceny poszczególnych pakietów Ogłoszeń Promowanych są każdorazowo prezentowane w procesie dodawania ogłoszenia lub w zakładce Cenni w stopce serwisu.
5.5 Operatorem płatności jest Serwis Dotpay.pl ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.

6. Reklamacje i odstąpienie od umowy

6.1 Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego działania Serwisu w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
6.2 W celu identyfikacji zgłoszenia reklamacyjne musi zawierać nazwę profilu oraz adres e-mail Użytkownika. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres kontakt @gielda-paliw.com.
6.3 Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail przypisany do Użytkownika.
6.4 Odstąpienie od umowy jest możliwe bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie będzie niemożliwe, jeżeli Użytkownik aktywował emisję ogłoszeń przed upływem 14 dni i świadczenie usług przez Administratora zostało rozpoczęte.

7. Postanowienia końcowe

7.1 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
7.2 Spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla siedziby Administratora.
7.3 Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu w zakładce Regulamin.

Polecane